# Markette :: Gopay

# Content

# Features

 • Standardní platby
 • Opakované platby
 • Před-autorizované platby
 • Ověřování plateb
 • Inline platby (backport)

# Instalace

Nejjednodušeji stáhněte Gopay přes Composer:

# v3.1.0 (PHP >= 5.6)

$ composer require markette/gopay:~3.1.0
1

# v3.0.1 (PHP >= 5.5)

$ composer require markette/gopay:~3.0.1
1

Samotnou knihovnu lze nejsnáze zaregistrovat jako rozšíření v souboru config.neon:

extensions:
	gopay: Markette\Gopay\DI\Extension
1
2

Poté můžeme v konfiguračním souboru nastavit parametry:

gopay:
	gopayId    : ***
	gopaySecretKey : ***
	testMode    : false
1
2
3
4

# Použití

# Služby

V aktuální implementaci máte na výber 3 služby.

 • PaymentService (klasické platby)
 • RecurrentPaymentService (opakované platby)
 • PreAuthorizedPaymentService (před-autorizované platby)

Ty si můžete pomocí autowiringu vstříknout do Presenteru.

use Markette\Gopay\Service\PaymentService;
use Markette\Gopay\Service\RecurrentPaymentService;
use Markette\Gopay\Service\PreAuthorizedPaymentService;

/** @var PaymentService @inject */
public $paymentService;

/** @var RecurrentPaymentService @inject */
public $recurrentPaymentService;

/** @var PreAuthorizedPaymentService @inject */
public $preAuthorizedPaymentService;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

# Před platbou

Před platbou je třeba vytvořit formulář s odpovídajícími platebními tlačítky. Každý platební kanál je reprezentován jedním tlačítkem. Do formuláře můžete tlačítka jednoduše přidat přes Binder metodou bindPaymentButtons():

$binder->bindPaymentButtons($service, $form, [$this, 'submitForm']);

// nebo vice callbacku

$gopay->bindPaymentButtons($form, [
  [$this, 'preProcessForm'],
  [$this, 'processForm'],
  [$this, 'postProcessForm'],
]);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Předaný callback bude zavolán po úspěšném odeslání formuláře jedním z platebních tlačítek (tedy jako po zavolání ->onClick[] na daném tlačítku). Zvolený kanál lze získat z tlačítka:

use Markette\Gopay\Form;

public function submittedForm(Form\PaymentButton $button)
{
	$channel = $button->getChannel();
}
1
2
3
4
5
6

Pokud chcete formulář renderovat manuálně (např. s využitím formulářových maker), je nejlepší si do šablony předat seznam použitých kanálů a iterovat nad ním:

$this->template->channels = $service->getChannels();
1
{foreach $channels as $channel}
	{input $channel->control}
{/foreach}
1
2
3

Volání getChannels() je dobré obalit zachytáváním výjimky GopayFatalException, protože napoprvé se v ní provádí dotaz na Gopay server kvůli získání výchozího seznamu.

# Vlastní platební kanály

Můžete si zaregistrovat vlastí platební kanály pro jednotnou práci:

$service->addChannel(Gopay::METHOD_TRANSFER, 'My transfer channel', '/my-channel.png', NULL, NULL, []);
1

Také můžete zakázat či povolit kterýkoliv předdefinovaný (nebo i váš vlastní) platební kanál:

$gopay->denyChannel($gopay::METHOD_TRANSFER);
$gopay->allowChannel($gopay::METHOD_GOPAY);
1
2

Tato nastavení můžeme provést i v konfiguračním souboru:

gopay:
	payments:
	  channels:
      gopay: 'Gopay - Elektronická peněženka'
      card_gpkb: 'Platba kartou - Komerční banka, a.s. - Global Payments'
1
2
3
4
5

Pokud chceme umožnit změnit channel na straně GoPay:

gopay:
  payments:
    changeChannel: yes
1
2
3

# Provedení platby

Platbu lze uskutečnit v následující krocích. Nejprve je třeba si vytvořit novou instanci platby:

$payment = $service->createPayment([
	'sum'     => $sum,   // placená částka
	'variable'  => $variable, // variabilní symbol
	'specific'  => $specific, // specifický symbol
	'productName' => $product, // název produktu (popis účelu platby)
	'customer' => [
		'firstName'  => $name,
		'lastName'  => NULL,  // všechna parametry jsou volitelné
		'street'   => NULL,  // pokud některý neuvedete,
		'city'    => NULL,  // použije se prázdný řetězec
		'postalCode' => $postal,
		'countryCode' => 'CZE',
		'email'    => $email,
		'phoneNumber' => NULL,
	],
]);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zadruhé nastavit adresy, na které Gopay platební brána přesměruje při úspěchu či naopak selhání platby.

$service->setSuccessUrl($this->link('//success', ['orderId' => $orderId]));
$service->setFailureUrl($this->link('//failure', ['orderId' => $orderId]));
1
2

Je užitečné si poznačit ID platby (například pokud se má platba vázat k nějaké objednávce apod.). Toho lze docílit předáním callbacku jako třetího parametru metodě pay().

$storeIdCallback = function ($paymentId) use ($order) {
	$order->setPaymentId($paymentId);
};
1
2
3

Samotné placení lze provést dvěma způsoby.

# REDIRECT brána

$response = $gopay->pay($payment, $gopay::METHOD_TRANSFER, $storeIdCallback);
1

Akce pay() vrátí Response objekt. Resp. RedirectResponse, který vás přesměruje na Gopay bránu.

$this->sendResponse($response);
1

# INLINE brána

$response = $gopay->payInline($payment, $gopay::METHOD_TRANSFER, $storeIdCallback);
1

Akce payInline() vám vrátí pole s klíči url a signature.

[ 
  "url" => "https://gate.gopay.cz/gw/v3/3100000099",
  "signature" => "25ee53a1ec­cc253a8310f5267d2de6b483f58a­f9676d883e26600ce3316ai"
];
1
2
3
4

Platební bránu je možné vytvořit pomocí formuláře, který najdete v dokumentaci (opens new window).

<form action="https://gate.gopay.cz/gw/v3/3100000099" method="post" id="gopay-payment-button">
 <input type="hidden" name="signature" value="25ee53a1ec­cc253a8310f5267d2de6b483f58a­f9676d883e26600ce3316ai"/>
 <button name="pay" type="submit">Zaplatit</button>
 <script type="text/javascript" src="https://gate.gopay.cz/gp-gw/js/embed.js"></script>
</form>
1
2
3
4
5

# Chyby s platbou

V okamžiku zavolání pay() nebo payInline() se mohou pokazit dvě věci:

 1. Někde jsou poskytnuty špatné parametry
 2. Je pokažená oficiální platební brána Gopay

První chyba by nikdy neměla nastat. Znamená totiž nějakou krpu ve vašem kódu. Druhá se může přihodit kdykoliv, proto generuje mírně odlišnou výjimku, kterou je třeba zachytit a podle ní informovat zákazníka, že chyba právě není na vaší straně.

try {
	$gopay->pay($payment, $gopay::TRANSFER, $storeIdCallback);
	// nebo
	$gopay->payInline($payment, $gopay::TRANSFER, $storeIdCallback);
} catch (GopayException $e) {
	echo 'Platební služba Gopay bohužel momentálně nefunguje. Zkuste to
	prosím za chvíli.';
}
1
2
3
4
5
6
7
8

# Po platbě

Váš zákazník provede potřebné úkony na Gopay platební bráně, a jakmile je proces dokončen, je přesměrován zpátky do vaší aplikace, buď na successUrl nebo failureUrl adresu. Obě dvě dostanou od Gopay následující sadu parametrů:

 • paymentSessionId
 • targetGoId
 • orderNumber // variabilní číslo
 • encryptedSignature

Plus parametry, které uvedete v successUrl, resp. failureUrl.

První parametr je totožný s tím, který jsme si v předchozí kapitole uložili do naší interní modelové reprezentace objednávky. Můžeme jej tedy použít k jejímu opětovnému načtení.

Všechny tyto údaje + údaje z načtené objednávky pak použijeme ke znovusestavení objektu platby:

$order = $model->getOrderByPaymentId($paymentSessionId);

$payment = $service->restorePayment([
	'sum'     => $order->price,
	'variable'  => $order->varSymbol,
	'specific'  => $order->specSymbol,
	'productName' => $order->product,
], [
	'paymentSessionId'  => $paymentSessionId,
	'targetGoId'     => $targetGoId,
	'orderNumber'    => $orderNumber,
	'encryptedSignature' => $encryptedSignature,
]);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Na objektu platby lze zavolat dvě kontrolní metody: isFraud() a isPaid(). První nás informuje, jestli je platba pravá, respektive nejedná-li se o podvrh (interně se zde kontroluje ona čtveřice parametrů předaných z platební brány).

Druhá isPaid() pak vrátí TRUE, pokud je platba skutečně zaplacena. Pokud ano, proces je u konce, můžeme si poznačit, že objednávka je zaplacena a poslat třeba zákazníkovi email.

V případě neúspěšné platby jsou opět předány všechny čtyři parametry, je tedy opět možné načíst si informace o související objednávce. Nic však kontrolovat není třeba, informace o neúspěchu je zcela jasná z povahy daného požadavku.

# Opakované platby

Provedení opakované platby je velmi jednoduché.

$service->payRecurrent(PreAuthorizedPayment $payment, $gopay::METHOD_TRANSFER, function($paymentSessionId) {});
1

Pro zrušení opakované platby budeme potřebovat $paymentSessionId.

$service->cancelRecurrent($paymentSessionId);
1

# Předautorizované platby

Provedení předautorizované platby je velmi jednoduché.

$service->payPreAuthorized(PreAuthorizedPayment $payment, $gopay::METHOD_TRANSFER, function($paymentSessionId) {});
1

Pro zrušení předautorizované platby budeme potřebovat $paymentSessionId.

$service->cancelPreAuthorized($paymentSessionId);
1

# Vlastní implementace

Pokud vám nějaká vlastnost chybí, můžete si většinu tříd podědit, případně složit přes composition.

# Inheritance

use Markette\Gopay\Service\RecurrentPaymentService;

final class MyRecurrentPaymentService extends RecurrentPaymentService
{

}
1
2
3
4
5
6
extensions: 
  gopay: Markette\Gopay\DI\Extension

services:
  gopay.service.payment: MyPaymentService
  gopay.service.recurrentPayment: MyRecurrentPaymentService
  gopay.service.preAuthorizedPayment: MyPreAuthorizedPaymentService
1
2
3
4
5
6
7

# Composition

use Markette\Gopay\Service\RecurrentPaymentService;

final class MyRecurrentPaymentService
{

  /** @var RecurrentPaymentService */
  private $gopay;
  
  public function __construct(RecurrentPaymentService $gopay)
  {
    $this->gopay = $gopay;
  }

}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
services:
  - MyRecurrentPaymentService
1
2

Příklad použití gopay služby si můžete prohlédnout v ukázkovém presenteru (opens new window).